จำนวนผู้เข้าชม

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด ชุดที่ 41

ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางนาตยา  ศุจิจันทรรัตน์ ประธานกรรมการ
2 นางกิตติ  กิตติเวช รองประธานกรรมการคนที่ 1
3 นายสามารถ  บุญโยประการ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4 นายสมเกียรติ  ขันติประเสริฐ กรรมการและเหรัญญิก
5 นางสมจิต  ยาใจ กรรมการและเลขานุการ
6 น.ส.วาสนา  อาศณรงค์กร กรรมการ
7 นายอำนาจ  โพธิพัฒน์ กรรมการ
8 น.ส.เนาวรัตน์  ศรีเสริม กรรมการ
9 นายอนุศักดิ์  เจริญเมือง กรรมการ
10 นายมนูญ  สัจจาธรรม กรรมการ
11 นายสุมิตร  ผลศร กรรมการ
12 นายสัญญา  นุกูลกิจ กรรมการ
13 นายเสกสรร  แสวงการ กรรมการ
14 นายโยธิน  อยู่เจริญ กรรมการ
15 นายธงชัย  สายทอง กรรมการ

 

เจ้าหน้าที่

ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวอมรรัตน์  อ่อนสมทรง ผู้จัดการ
2 นางปรารถนา  วาโน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
3 นางสาวศิริวรรณ  ศุภพร เจ้าหน้าที่บัญชี
4 นางสาวพุทรา  ทวีทรัพย์ เจ้าหน้าที่การเงิน
5 นายวิรุณ  อยู่สบาย เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 นายปรีชา  วงษ์ระกา
2 นางสาวสุรภา  แสนสุข
3 นางสาวอาภรณ์  ภูริจรรยาภัค

 

ประธานกรรมการ

นางนาตยา ศุจิจันทรรัตน์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ
(ต่อปี)
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ออมทรัพย์ 2.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
(ต่อปี)
กู้สามัญ 6.00
กู้สามัญ(ทุนเรือนหุ้น) 5.30
กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00
กู้โครงการซื้ออาวุธปืน 6.05
กู้โครงการบ้านออมทรัพย์ 5.30
กู้โครงการซื้อรถจักรยานยนต์ 5.30
กู้โครงการซื้อคอมพิวเตอร์ 5.30
กู้โครงการซื้อรถจักรยาน 5.30
กู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.00
กู้เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก 5.30