จำนวนผู้เข้าชม

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี  ตั้งอยู่ที่  1166/19    ถ.ท่าแฉลบ  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000 จำกัด 

จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เมื่อวันที่  18  ธันวาคม   2524  ได้เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 26  กุมภาพันธ์  2525  เป็นต้นมา

 

ประธานกรรมการ

นางนาตยา ศุจิจันทรรัตน์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ
(ต่อปี)
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ออมทรัพย์ 2.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
(ต่อปี)
กู้สามัญ 6.00
กู้สามัญ(ทุนเรือนหุ้น) 5.30
กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00
กู้โครงการซื้ออาวุธปืน 6.05
กู้โครงการบ้านออมทรัพย์ 5.30
กู้โครงการซื้อรถจักรยานยนต์ 5.30
กู้โครงการซื้อคอมพิวเตอร์ 5.30
กู้โครงการซื้อรถจักรยาน 5.30
กู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.00
กู้เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก 5.30