จำนวนผู้เข้าชม

  • ระเบียบว่าด้วยให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ [ดาวน์โหลด]
  • ระเบียบว่าด้วยรับเงืนฝากจากสมาชิกสหกรณ์  [ดาวน์โหลด]
  • ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ดาวน์โหลด]
  • ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการวันเกิดสมาชิก [ดาวน์โหลด]
  • ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก [ดาวน์โหลด]
  • ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ดาวน์โหลด]
  • ระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงินเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ [ดาวน์โหลด]
  • ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ [ดาวน์โหลด]
  • ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ [ดาวน์โหลด]
  • ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน [ดาวน์โหลด]

ประธานกรรมการ

นางนาตยา ศุจิจันทรรัตน์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ
(ต่อปี)
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ออมทรัพย์ 2.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
(ต่อปี)
กู้สามัญ 6.00
กู้สามัญ(ทุนเรือนหุ้น) 5.30
กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00
กู้โครงการซื้ออาวุธปืน 6.05
กู้โครงการบ้านออมทรัพย์ 5.30
กู้โครงการซื้อรถจักรยานยนต์ 5.30
กู้โครงการซื้อคอมพิวเตอร์ 5.30
กู้โครงการซื้อรถจักรยาน 5.30
กู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.00
กู้เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก 5.30